چلوی ساده


چلوی ساده


ترکیبات :

350 گرم برنج ایرانی


قیمت : 26000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 26000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 26000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 26000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 26000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 26000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :