قیمه ریزه اصفهانی


قیمه ریزه ریزه ریزه (2مرتبه)


ترکیبات :

گوشت گوساله قلقلی شده، سس مخصوص، سبزیجات خاص، سیب زمینی


امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :