قیمه درباری


درباری بزنین


ترکیبات :

البالو پلو ، خورشت قیمه


قیمت : 73000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 73000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

قیمت : 73000 تومان

اضافه به سبد خرید

قیمت : 73000 تومان

اضافه به سبد خرید

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

امروز این غذا رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

سایر پیشنهادات :