تصویر از ته چین عشرتی

ته چین عشرتی


همان نبوغی که روزی همایونی را از دل طمع ها بیرون کشید ، روزی دیگر ته چین عشرتی را به غذا ها افزود که کامل کننده ی عشرت بی پایان ته چین ها باشد. انهم حاصل ترکیبی از ته چین ، نثار و طهرونی


ترکیبات :

دو نیمه‌ی خورشید، نیمی خورشت طهرونی به همراه سیب زمینی و نیمی دیگر خورشت نثار به همراه خلال پسته، خلال بادام، خلال نارنج و 350 گرم ته چین


فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال

فعلا این آیتم رو نداریم :(

درحال ثبت سفارش از شعبه

تغییر شعبه ارسال